Szukaj
Close this search box.

Najwyższa Jakość

Montaż Gratis

Transport Gratis

Gwarancja

Gwarancja jakości - atestowane place zabaw
Przeprowadzanie regularnych i okresowych przeglądów oraz konserwowanie urządzeń jest gwarancją bezpieczeństwa, oraz podstawą do uznania ewentualnych reklamacji produktów. Aby zachować warunki gwarancji producenta, raz w roku administrator zobowiązany jest do przeprowadzenia odpłatnego, okresowego przeglądu przez serwis producenta, lub autoryzowane służby techniczne który mogą Państwo zamówić pod adresem: biuro@sklepmiejski.pl

PLACE ZABAW objęte są objęte 48-miesięczną gwarancją producenta!

Wysoka jakość materiałów sprawia, że wszystkie elementy wyposażenia placów zabaw objęte są 48 miesięczna gwarancją.

Informujemy jednocześnie, że również w tym przypadku  proponujemy Państwu możliwość przedłużenia gwarancji produktów.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, to na administratorach placów zabaw spoczywa konieczność okresowych przeglądów oraz prowadzenie książki kontroli, którą mogą pobrać Państwo Państwo z naszej strony.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów jest również podstawą do uznania ewentualnych reklamacji produktów.

Wszystkie pozostałe urządzenia objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta!

 

Każde kolejne 12 miesięcy przedłużonej gwarancji to tylko 10% wartości cen katalogowych urządzeń według obowiązującego cennika.

Warunki Gwarancji

Przedmiotem gwarancji są urządzenia,  na które została wystawiona faktura, użytkownik posiada kartę gwarancyjną wraz prowadzoną regularnie książką kontroli urządzeń oraz wymaganymi przeglądami. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Za wady fabryczne uważa się takie wady, które powodują, że urządzenie nie spełnia swoich funkcji wynikających z jego konstrukcji i przeznaczenia.

Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Za wady nie uważa się:

 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie normalnej eksploatacji,
 • rys i pęknięć drewna, które nie stanowią zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej, a są naturalnym zjawiskiem wynikającym z procesów zachodzących w strukturze drewna, co wynika z zapisu normy PN-EN 1176.
 • przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji.
 • wycierania się warstwy ocynku na łańcuchach, śrubach i innych elementach złącznych co jest następstwem normalnej eksploatacji.
 • rozkręcania się elementów złącznych.

Przedmiotem gwarancji są urządzenia zabawowe, na które została wystawiona karta gwarancyjna. Gwarancją objęte są również elementy urządzeń zabawowych wymienione w okresie eksploatacji w trakcie gwarancyjnych interwencji serwisowych i wpisane do tabeli o Naprawach i autoryzowanych rozbudowach umieszczonej na karcie gwarancyjnej. Wszystkie pozostałe elementy zainstalowane w trakcie użytkowania produktu nie są objęte gwarancją.

Okres gwarancji producenta, w którym ona obowiązuje, wynosi 48 miesięcy w przypadku urządzeń placów zabaw oraz 36 miesięcy w przypadku urządzeń siłowni zewnętrznych, linariów, małej architektury i urządzeń street workout.
Okres ten jest liczony od daty przekazania urządzenia przez producenta do eksploatacji. Wymienione podzespoły w czasie napraw gwarancyjnych posiadają gwarancję zgodną z okresem gwarancji całego produktu jednak nie krótszym niż 12 miesięcy od daty ich wymiany. Okres gwarancji jest zmniejszony do połowy czasu trwania, jeśli urządzenia znajdują się w odległości do 200 metrów od linii brzegowej morza lub innych zbiorników słonej wody. W razie sprzedaży urządzenia w okresie trwania gwarancji, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na kolejnego nabywcę.

Warunkiem zaspokojenia roszczeń Nabywcy wynikających gwarancji jest:

1. Przedstawienie na życzenie Sprzedawcy, Producenta lub służb technicznych działających z jego ramienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej tj. zawierającej datę sprzedaży, podpis Producenta, pieczęć firmową Producenta oraz podpis Nabywcy. Dodatkowo Producent zastrzega sobie prawo wglądu w oryginał dowodu zakupu produktu, z wyraźną datą jego zakupu.
2. Prowadzenie książki kontroli placu przez Nabywcę3. Przestrzeganie postanowień Instrukcji użytkowania oraz Instrukcji Konserwacji stanowiącej załącznik do Karty Gwarancyjnej.
4. Sprzedawca lub producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem.
5. W przypadku niezasadnego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej (wada nie jest wadą produkcyjną, powstała w toku nieprawidłowej eksploatacji lub działania osób trzecich) Nabywca ponosi koszty dojazdu służb technicznych na miejsce zainstalowania produktu oraz koszt usunięcia usterki.
6. W przypadku uznania przez Producenta zasadności zgłoszenia roszczenia o usunięcie wady Produktu objętego gwarancją Nabywca nie ponosi kosztów dojazdu, pracy serwisantów oraz innych kosztów usuwania wady. Jeżeli wystąpi konieczność wysłania produktu lub jego podzespołów koszty przesyłki również ponosi Producent. Jeżeli wysyłającym jest Nabywca ponosi on ryzyko uszkodzenia przesyłki.
7. W przypadkach gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Producent zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad lub zwrócenia Nabywcy uiszczoną w dniu zakupu cenę.
8. Podzespoły wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Producenta.

Tryb i sposób zgłaszania wad objętych gwarancją:
1. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.
2. Wadę należy zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu do działu serwisu Sprzedawcy lub bezpośrednio do Producenta.
3. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać:
telefonicznie:(od 8.00 do 16.00 w dni robocze)
e-mail: biuro@sklepmiejski.pl (24h/dobę)
4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres osoby zgłaszającej, adres lokalizacji produktu (jeżeli jest inny), opis problemu, oraz przesłać dokumentację fotograficzną problemu wraz z uzupełnioną kartą przeglądów dołączoną do dokumentacji.

Nabywca zobowiązany jest na własny koszt, dokonywać kontroli urządzeń zabawowych zgodnie z normą PN-EN 1176-1 („Wyposażanie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”) oraz PN-EN 1176-7 („Wyposażanie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji”),  coroczną, płatną kontrolę podstawową w okresie gwarancji firma producenta zastrzega sobie wykonać samodzielnie lub przez autoryzowane służby techniczne.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku wandalizmu i dewastacji,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i trwałych zabrudzeń powstałych po dniu przekazania Nabywcy,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych klęsk żywiołowych,
 • wystąpienia uszkodzeń wskutek zaistnienia zjawisk atmosferycznych niemożliwych do przewidzenia
  (np. huragan, gradobicie),
 • kradzieży elementów urządzeń,
 • wystąpienia uszkodzeń korozyjnych elementów metalowych w przypadku, gdy przedmiot jest wystawiony na działanie słonej wody i mgły słonowodnej,
 • wytarć, zmian nasycenia barwy spowodowanej warunkami atmosferycznymi, lekkiego blaknięcia
  kolorów lub uszkodzenia powłok malarskich, przetarć ogniw łańcuchów i tulejek w częściach
  ruchomych wynikających z naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji lub innych usterek związanych
  z warunkami atmosferycznymi oraz wad kosmetycznych (np. drobnych zadrapań kosmetycznych,
  wgłębień, nierówności w powłoce lakierniczej),
 • zdrowych sęków, wypływania żywicy, naturalnego pękania elementów drewnianych, które nie stanowi
  zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej i innych zmian w drewnie pojawiających się naturalnie
  z upływem czasu,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z dostarczonymi
  rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną,
 • uszkodzeń urządzeń, dla których Nabywca nie przeprowadził udokumentowanych przeglądów oraz zabiegów konserwacyjnych, które są wymagane zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm dla siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (min. nieimpregnowania elementów drewnianych
  przynajmniej raz w roku),
 • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym transportem, rozładunkiem, składowaniem i przechowywaniem,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione i nieprzeszkolone przez Producenta osoby lub firmy,
 • uszkodzenia fundamentów wskutek zbyt wczesnego użytkowania urządzeń (termin zabraniający
  korzystania z urządzeń określony w protokole odbioru robót montażowych),
 • wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn,
 • przy stwierdzeniu braku spełnienia obowiązków należących do administratora placów zabaw, które zawarte są w instrukcji użytkowania i instrukcji konserwacji urządzeń.